top of page

Algemene Voorwaarden Manon van Luling

 

Artikel 1 | Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

 3. Door het sluiten van een overeenkomst verklaart de Cliënt deze algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. De behandeling tussen de Diëtist en de Cliënt gaat in nadat er een afspraak voor het eerste consult is overeengekomen en geldt gedurende de tijd dat de Cliënt onder behandeling is bij de Diëtist. De overeenkomst eindigt na het laatste (afsluitende) consult. 

 4. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien de Diëtist de voorwaarden heeft gewijzigd en kenbaar heeft gemaakt voor aanvang van de overeenkomst, of deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden beschreven is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

 6. Indien de Manon van Luling niet strikte naleving van deze voorwaarden eist, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Manon van Luling het recht verliest om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 | Tarieven en aanbod

 1. Manon van Luling werkt met pakketten en losse consulten. Deze zijn na de betaling maximaal 1 jaar geldig.

 2. Manon van Luling kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. In de offerte staan de prijzen inclusief BTW en indirecte tijd voor voorbereiding van de gesprekken, rapportage, uitwerking van de adviezen en administratie. 

 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Manon van Luling niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomst.

 

Artikel 3 | Verhindering

 1. Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 2. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden 100% in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.

 3. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

 4. Manon van Luling werkt met pakketten. Er wordt een vast bedrag in rekening gebracht voor een x aantal consulten. Indien cliënt niet komt opdagen of annuleert binnen 24 uur dan komt het consult te vervallen en worden de kosten van het vervallen consult in rekening gebracht, de afspraak blijft dus staan en gaat van de totale tijd van het pakket af.

 5. De cliënt mag maximaal twee keer minimaal 48 uur van te voren een gemaakte afspraak annuleren en verzetten. 

 6. Indien cliënt niet komt opdagen of annuleert binnen 24 uur of meer dan 3 keer de afspraak minimaal 48 uur van te voren verzet, dan komt het consult te vervallen en worden de kosten van het vervallen consult in rekening gebracht, de afspraak blijft dus staan en wordt verrekend met de  totale tijd van het pakket.

 

Artikel 4 | Beëindigen behandeling

 1. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte is gesteld.

 2. Manon van Luling kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

Artikel 5 | Betaling en declaraties

 1. Manon van Luling is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP-nummer:). Drie uur van de behandelkosten worden jaarlijks vergoed vanuit de basisverzekering van de cliënt. De kosten worden verrekend met het eigen risico van de cliënt. De cliënt is verantwoordelijk om zelf (eventueel) van te voren contact op te met de verzekeraar om te controleren in hoeverre de begeleiding vergoed wordt.

 2. Manon van Luling is een contractvrije diëtiste. De dieetkosten van cliënt kan hierdoor niet direct met de zorgverzekeraar worden afgehandeld. De cliënt zal de begeleiding eerst zelf voorschieten en kan de kosten achteraf declareren bij de zorgverzekeraar.

 3. De cliënt krijgt aan het einde van de begeleiding een kosteloze factuur met correcte gegevens voor de zorgverzekeraar indien de cliënt deze wilt declareren. Cliënt kan de factuur pas na de begeleiding indienen en zal de begeleiding dus eerst zelf moeten voorschieten.

 4. Manon van Luling werkt met pakketten en losse consulten. De pakketten kunnen geheel of in termijnen worden betaald. 

 5. De betaling van de factuur dient binnen 10 werkdagen (14 dagen) na de factuurdatum te worden volbracht via Ideal of bankoverschrijving, tenzij schriftelijk anders aangegeven door Manon van Luling.

‍Artikel 7 | Verwijzingen huisarts

 1. Voor een behandeling bij Manon van Luling is geen verwijzingsbrief van de huisarts nodig. Wel kan de cliënt na beoordeling of behandeling geadviseerd worden om langs een huisarts te gaan voor een medische reden.

 2. Indien verzekeraars eisen een verwijsbrief te zien is het voor cliënt handig om langs de huisarts te gaan. Geadviseerd is van te voren contact op met de zorgverzekeraar.

 

Artikel 8 | Uitblijven van betaling

 1. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht. 

 2. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van Manon van Luling bindend.

 

Artikel 9 | Overmacht

 1. Manon van Luling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt, indien ze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Manon van Luling geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Manon van Luling niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Manon van Luling heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Manon van Luling haar verbintenis had moeten nakomen.

 3. Manon van Luling kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zover Manon van Luling ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Manon van Luling gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid

 1. Het advies van Manon van Luling is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Manon van Luling sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door Manon van Luling verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Manon van Luling.

 2. Manon van Luling is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Manon van Luling is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onvolledige of niet juiste gegevens.

 3. De cliënt is zelf aansprakelijk voor hetgeen wat verband houdt met voedings- en gezondheidssituatie.

 4. De aansprakelijkheid van Manon van Luling is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

 5. Manon van Luling is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Manon van Luling aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Manon van Luling toegerekend kan worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Manon van Luling.

 

Artikel 11 | Verschuldigdheid 

 1. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

 

Artikel 12 | Klachten

 1. Manon van Luling doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met Manon van Luling.

 2. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website: www.klachtenloketparamedici.nl Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: T 030 23 18 225 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur. Dinsdag t/m donderdag ook ‘s middags bereikbaar van 13.00 tot 15.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.

Artikel 13 | Contactgegevens

Manon van Luling

Giessenburg 2, Hoofddorp

(+31)640159781

Manonvanluling@gmail.com 

bottom of page